Lưu trữ từ 10GB đến 10.000.000GB

Sử dụng S3 API thông dụng

Các ưu điểm vượt trội

S3 STORAGE Lưu trữ lớn kết nối nhanh

Đăng ký dùng ngay trong 5 phút